On Board

Commissarissen en toezichthouders in de media

Raad van toezicht bekijkt bronst van herten

Oud-Aegon-ceo Alex Wynaendts wordt president-commssaris van Deutsche Bank. Hij moet er zijn commissariaat bij Citigroup voor opgeven, maar houdt nog voldoende toezichtfuncties over: bij Air France-KLM, Uber, Salesforce, het Rijksmuseum (voorzitter), Nationaal Comité 4 en 5 mei (lid bestuur) en Nationaal Park De Hoge Veluwe. Een mooi inkijkje in die laatste functie:

‘Het leukste moment van het jaar is als we met de hele raad van toezicht de bronst van de herten gaan bekijken en daarna met elkaar stamppot gaan eten in jachthut De Pampel,’ vertelt Seger van Voorst tot Voorst, directeur van het park. ‘Dat is zeer aan Alex besteed. Hij is echt geïnteresseerd in het beheer, de natuur, de dieren. Hij snapt hoe de hazen lopen, letterlijk en figuurlijk.’

Wat Van Voorst tot Voorst vooral in Wynaendts waardeert, is dat hij twaalf jaar achter elkaar Aegon heeft geleid, uitzonderlijk lang voor een bestuurder. ‘Ik leid zelf een landgoed, daarvoor heb je continuïteit en consistentie nodig. Je hebt er niets aan in een onderneming als iedere keer het roer om moet,' stelt hij, 'Als je ergens lang genoeg zit, moet je je eigen fouten herstellen. De meeste bestuurders zijn dan allang vertrokken. Alex niet.’

(Bron: Het Financieele Dagblad)

Successieplanning breder dan rvb

Toezien op een goed verloop van successieplanning is een van de belangrijkste taken van de raad van commissarissen. Toch wordt de selectie- en benoemingscommissie, die hierover adviseert, minder gereglementeerd door de corporate governance code dan audit- en remuneratiecommissies De taakomschrijving is zo algemeen, dat bedrijven er gemakkelijk een eigen invulling aan kunnen geven. Hélène Vletter-van Dort, medeopsteller van de code uit 2016 én commissaris bij onder andere juridisch en administratief dienstverlener Intertrust en de financieel dienstverlener NN Group, ziet dat als een voordeel. ‘De discussie over opvolging moet wat mij betreft niet alleen gaan over technische kwalificaties, maar veel breder over ontwikkeling van talent, expertise, cultuur, diversiteit en inclusie. Dat past juist prima binnen zo’n breed geformuleerde taakopdracht.’

Die brede opdracht geeft selectiecommissies ook ruimte om te evolueren, constateert Peter Oosterveer, (ceo) van advies- en ingenieursbedrijf Arcadis. ‘Ons selection committee beperkte zich bij successieplanning aanvankelijk tot de rvc en de twee leden van de rvb, maar de laatste jaren zijn ze veel breder gaan kijken naar het hele executive leadershipteam én de talentenpijplijn daaronder. In welke mensen moet je nu investeren om ervoor te zorgen dat ze over drie tot vijf jaar klaar zijn om het stokje over te nemen? Die manier van kijken stond drie jaar geleden nog in de kinderschoenen en daarin zijn dus flinke stappen gezet, van tamelijk basaal naar heel volwaardig.’

(Bron: Management Scope)

Hoeveel impact kan je als toezichthouder maken? En hoe doe je dat?

'Instrumenten van de toezichthouder zijn onder andere de doelen die je stelt samen met de directie en de bijbehorende incentives. Hiermee kun je bijvoorbeeld nadruk leggen op het samenwerken in de keten en het delen van kennis en technieken. Of op het realiseren van concrete, duurzame resultaten. Binnen de bedrijven waar ik toezichthouder ben, zijn we die doelen voor komende jaren helder en concreet aan het maken. In een beursgenoteerd bedrijf als Alfen hebben aandeelhouders hier een rol. Bij een bedrijf als Tauw, waar participatief leiderschap is geïmplementeerd en het eigendom in handen is van de medewerkers, komen die doelstellingen meer vanuit de dialoog in de organisatie. Maar overal geldt dat de maatschappij als een soort externe commissaris functioneert. Op die manier krijgt de maatschappij steeds meer invloed op de doelstellingen van bedrijven.'

Eline Oudenbroek, commissaris bij verschillende bedrijven

(Bron: Change.inc)

Geen steun voor Nederlander als ceo

(Oud commissaris ReedElsevier Jan Hommen in reactie op het vertrek van Shell naar Engeland)

Jan Hommen, die van 2005 tot 2009 president-commissaris was bij Reed Elsevier, betreurt de gang van zaken. 'Het is natuurlijk jammer. Je kunt niet ontkennen dat managers meer associatie hebben met het land waar ze vandaan komen.' Dat uit zich in het verdwijnen van activiteiten in Nederland, maar ook in opdrachten voor de adviessector en in de maatschappelijke en charitatieve activiteiten van een onderneming. Het is volgens Hommen óók jammer omdat Elsevier beter presteerde dan het Britse Reed. Bij de opvolging van de Britse ceo Crispin Davis in 2009 heeft hij nog een poging gedaan een Nederlander benoemd te krijgen. 'Maar daar was te weinig steun voor', zegt hij. Met meer Nederlanders in het bestuur hoopte hij de discussie over de plaats van het hoofdkantoor te heropenen. Voor vergelijkingen met Shell vindt hij het overigens te vroeg. 'Shell heeft nog steeds een Nederlandse ceo en belangrijke activiteiten in Nederland.'

(Bron: FD)

Overheidscommissarissen dienen niet belang overheid

Het ministerie van Justitie wil een raad van commissarissen installeren bij de in opspraak geraakte landsadvocaat Pels Rijcken. Governance-expert Paul Frentrop heeft daar zo zijn bedenkingen bij:

‘Al is het geen pretje om commissaris te zijn bij een onderneming waar de Staat aandeelhouder is, toch vestigt de overheid steeds weer haar hoop op een raad van commissarissen. De minister van Justitie wil nu zelfs zo’n raad instellen bij advocatenkantoor Pels Rijcken, waar hij de grootste klant is, én hij wil bepalen wie daar in zit. Vanwaar deze wens aangaande de interne governancestructuur van door de overheid ingehuurde beëdigde vrije beroepsbeoefenaars?

Vanuit platgetreden gedachtepaden, zo vermoed ik. Eerder moesten grote accountantsfirma’s al een raad van commissarissen instellen. Dat werd een governancedilemma, want die commissarissen moeten toezien op werknemers die ook aandeelhouder zijn. De AFM, die extern toezicht houdt op deze beroepsgroep, onderzocht onlangs of die interne raden effectief waren. Dat verschilt nogal, zo luidde de eufemistische conclusie.

Commissarissen dienen het belang van de vennootschap, niet langer dat van de aandeelhouder – al benoemt die hen. Maar ze dienen zeker niet het belang van de overheid. Dat geldt zelfs voor overheidscommissarissen bij ondernemingen die staatssteun ontvangen. Toch hoopt de minister van Justitie dat een raad van commissarissen bij de landsadvocaat vruchten zal afwerpen. Nieuw is wel dat wettelijk het interne toezicht voor ten minste 30 procent door vrouwen én voor ten minste 30 procent door mannen moet worden uitgeoefend. Bij extern toezicht hoeft dat niet.’

(Bron: VEB.net)