Honoreringsregeling voor toezichthouders van MBO-instellingen

Aansluitend op de governancecode voor mbo-instellingen, is er een sectorbrede honoreringsregeling voor toezichthouders verschenen. Deze biedt toezichthouders van mbo-instellingen een helpende hand bij het bepalen van de honorering die aansluit bij de toegenomen zwaarte van de toezichtfunctie.

Het denken over de honorering van toezichthouders van maatschappelijke ondernemingen, zoals mbo-instellingen, is in ontwikkeling. In het verleden werd de functie gezien als een ‘erebaan’ en een maatschappelijke plicht. Je werd ervoor gevraagd en er stond slechts een kleine vergoeding tegenover. Daarbij pasten geen profielschetsen, selectieprocedures, jaarlijkse evaluaties en kritische herbenoeming. Inmiddels wordt de toezichtfunctie – terecht – gezien als een functie met zware verantwoordelijkheid, die soms veel tijd kan vragen.

Dat beeld wordt onderstreept door de bepalingen voor toezichthouders in de governancecode voor mbo-instellingen. Het werken met profielschetsen wordt usance, selectieprocedures worden geprofessionaliseerd en men vindt dat men elkaar moet aanspreken op het functioneren. Daarbij past een honorering die het gevoel van ‘verplichting’ verscherpt en de vereiste professionaliteit aanscherpt. Tegelijk is bij een maatschappelijke onderneming terughoudendheid ten aanzien van de hoogte van de honorering gepast. Het is dus zoeken naar de goede balans. De nieuwe honoreringsregeling biedt de helpende hand.De honoreringsregeling maakt gebruik van de methodiek voor het bepalen van de zwaarte van de mbo-instelling die eerder ten behoeve van een beloningsregeling voor de leden van het college van bestuur is ontwikkeld en kiest daarbinnen een uitwerking die past bij de rol van de toezichthouder. De honoreringsregeling is een initiatief van het Platform voor Raden van Toezicht van mbo-instellingen.Enkele van de basisregels zijn:

  • De honorering van de toezichthouder is gekoppeld aan de zwaarte van de functie van de Raad van Toezicht, die wederom verband houdt met de zwaarte van de mbo-instelling. Voor het bepalen van de zwaarte van de mbo-instelling wordt de methodiek voor het bepalen van de sectorbrede beloningsregeling voor bestuurders gevolgd. Ook de beloning van bestuurders is gekoppeld aan de zwaarte van de instelling.
  • De honorering houdt verder rekening met de functiezwaarte van afzonderlijke toezichthouders met bepaalde taken en verantwoordelijkheden.
  • De honorering is onafhankelijk van de prestaties van de mbo-instelling en onafhankelijk van de beloning van de bestuurders van de betreffende instelling. Dit is een voorwaarde om het onafhankelijke functioneren van de Raad van Toezicht te borgen.
  • De toezichthouder werkt voor een maatschappelijke onderneming die voornamelijk met publieke middelen gefinancierd wordt. Daarbij hoort terughoudendheid wat de hoogte van de honorering betreft.
  • Gehonoreerd wordt het vervullen van de functie van toezichthouder, niet de afzonderlijke werkzaamheden. Dat betekent dat niet gehonoreerd wordt op basis van deelname aan vergaderingen (vacatiegelden) of op basis van feitelijk gewerkte uren als toezichthouder. De toezichthouder ontvangt een vast bedrag per jaar, per half jaar of per kwartaal.

www.mboraad.nl (publicaties en dan ‘uitgaven MBO Raad’)www.governancesupport.com