Recessie vraagt om introductie adviescommissaris

De recessiedreiging confronteert ondernemingen momenteel met discontinuïteit, reorganisaties, impairments en liquiditeitsbeheer: zaken waarbij ze de advies- en klankbordfunctie van hun commissarissen goed kunnen gebruiken. Auke de Bos en Luc Quadackers van Ernst & Young poneren het idee om tijdelijk aparte commissarissen aan te stellen die zich vooral richten op de advisering van het bestuur. Hierdoor kan de raad van commissarissen optimaal toezicht houden en vindt tevens de gewenste adviesimpuls plaats.

De reputatie van commissarissen is beter naarmate ze meer advies geven, blijkt uit onderzoek. Ook commissarissen zelf hechten aan hun adviesrol. Tegenstanders betogen echter dat het houden van toezicht de primaire taak van de commissaris is en dat de adviestaak op gespannen voet staat met de toezichtstaak.

Deze discussie is weer opgelaaid als gevolg van het wetsvoorstel voor een monistisch stelsel in Nederland. Commissarissen die samen met bestuurders in één orgaan zitten, zijn weliswaar meer betrokken en adviesgericht, maar wellicht ook minder onafhankelijk. Ze zijn immers voor een groter gedeelte van hun inkomen afhankelijk van de onderneming. Bovendien gaat de adviestijd ten koste van de tijd die wordt besteed aan toezicht, volgens de tegenstanders.

Wellicht kan in bijzondere situaties, zoals de huidige kredietcrisis en recessiedreiging, ter ondersteuning van de adviestaak een aparte commissaris worden aangesteld, aldus Auke de Bos en Luc Quadackers van Ernst & Young. Deze adviescommissaris kan zich met name richten op het adviseren van het bestuur. Hierdoor blijft de tijd die de commissarissen kunnen besteden aan toezicht gelijk, of kan deze zelfs toenemen. Bovendien kan de gewenste adviesimpuls plaatsvinden.

De volledige versie van dit artikel is te vinden op: www.ey.nl