Vier kritische factoren voor succesvol leiderschap

Boardroom dynamics

In alle rumoer rondom beloningsdossiers wordt nog wel eens de vraag vergeten wat de basis is van goed leiderschap. Ed van Sluijs, adviseur bij GITP, noemt vier aspecten waarop succesvolle executives zich onderscheiden.

Is er voldoende basis om een extra bonus of ruime beloning te mogen ontvangen? Veelal wordt dan verwezen naar concrete geboekte resultaten. Bij aanstormend talent op het vlak van leiderschap is veelal sprake van een functioneel track record maar in mindere mate kan iemand dan al terugvallen op integrale eindverantwoordelijkheid. Natuurlijk hebben we hier allemaal impliciete beelden bij en veelal worden die ook vastgelegd in functieprofielen en aanverwante documenten. Vele managementboeken zijn vol geschreven met de kenmerken van succesvol leiderschap. In een recente verkenning op dit vlak kwam ik in maart een interessante Harvard Business Review video tegen van Ron Carucci. Op grond van onderzoek komt hij tot vier kritische factoren die succesvolle leiders onderscheiden van de minder succesvolle leiders.

1. Brede blik

Succesvolle leiders zijn in staat om een breed perspectief te hanteren, zowel ten aanzien van de business waarin zij opereren als ten aanzien van de organisatie zelf. Zij realiseren zich dat het niet gaat om de functionele kennis op het vlak van bijvoorbeeld strategie, sales of finance, maar dat het juist gaat om een brede en geïntegreerde analyse van feiten en afgewogen beoordeling van diverse en soms tegenstrijdige informatie en signalen. Zij zijn in staat om hun functionele expertise te overstijgen en diverse perspectieven te integreren.

2. Context

Wanneer leiders een fundamenteel inzicht in de eigen business en verdiencapaciteit missen zullen zij zich veelal verschuilen achter bijvoorbeeld spreadsheet analyses en strategische planning. Succesvolle leiders zijn in staat een bijzonder scherp inzicht te ontwikkelen op de ontwikkelingen in de eigen sector of branche, zien zij adequaat de trends en verstoringen die relevant zijn. Naast een scherp oog voor de externe context zijn succesvolle leiders meer dan hun minder succesvolle collega’s in staat de interne organisatie context op waarde te schatten en mee te nemen in hun overwegingen.

3. Keuze

Het integreren van data en intuïtie, van informatie en het eigen interne kompas als basis voor het maken van keuzes is het derde aspect dat succesvolle leiders onderscheidt. Het lef om keuzes te maken, ‘nee’ te zeggen en kleur te bekennen voorkomt middelmatigheid. In die zin is de grootste misbruik van macht niet zozeer gelegen in bijvoorbeeld zelfoverschatting, maar veel eerder in het niet gebruiken van die macht om relevante keuzes te maken.

4. Verbinding

Succesvolle leiders onderscheiden zich tot slot van minder succesvolle collega’s in de mate waarin zij in staat zijn zich te verbinden met anderen, zowel intern als extern. Zij worden veelal ervaren als vriendelijk, geloofwaardig, aandachtvol en vertrouwenwekkend. Zij genereren ideeën in samenwerking met anderen, nodigen uit tot feedback en handelen daar ook naar. Interne verbinding is cruciaal en daarnaast is een adequaat stakeholder management en het opbouwen van vertrouwen en verbinding extern doorslaggevend in het maken van verbinding.

Samenhang

Deze vier aspecten van succesvol leiderschap zijn separaat te beoordelen en in kaart te brengen. Het is daarbij van belang om te realiseren dat ze tevens onderling samenhangen hetgeen vraagt om een overkoepelende waardering. Immers, goede keuzes maken vereist het kunnen hanteren van een breed en integraal perspectief. Een goed zicht hebben op de context van de organisatie vraagt kwaliteiten op het vlak van het organiseren van interne en externe verbindingen. Deze vier invalshoeken dragen zodoende bij aan een zorgvuldige waardering van het leiderschap in een organisatie.

Voor direct contact en meer infomatie over Ed van Sluijs, kijk hier.