Visitatiemethodiek 5.0

Woningcorporaties
Meer betrokkenheid gevraagd van corporatiebestuurder

Minister Blok heeft het eerste exemplaar ontvangen van de vernieuwde visitatiemethodiek voor woningcorporaties. Betere governance is een van de speerpunten.

De economische crisis, de situatie op de woningmarkt en het kabinetsbeleid hebben vergaande consequenties voor de (financiële) mogelijkheden van corporaties. Bovendien leidt de discussie over governance, beloningsafspraken, de organisatie van het toezicht en de afbakening van de kerntaken tot nieuwe beleidsinitiatieven. Corporaties moeten hier invulling aan geven. Visitaties bieden onafhankelijk en gezaghebbend inzicht in de prestaties van woningcorporaties en dragen daarmee bij aan de legitimatie van corporaties. Visitaties beoordelen de maatschappelijke prestaties van corporaties, op de terreinen van vermogen, ambities en governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren. De afgelopen zes jaar zijn er ruim 420 visitaties uitgevoerd bij circa negentig procent van alle corporaties. De SVWN ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering. ‘Juist’ wil zeggen: volgens de door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) opgestelde methodiek. Resultaten zijn daarmee onderling vergelijkbaar en gezaghebbend geworden.

Versie 5.0

De SVWN heeft al langer een visitatiemethodiek. Maar gezien de veranderende omstandigheden was er vernieuwing nodig. De 5.0-versie is aangeboden aan minister Blok. Dat hij de nieuwe visitatie in ontvangst nam, onderstreept het belang dat hij hecht aan een onafhankelijke en integrale beoordeling van de prestaties van corporaties. Corporaties worden door de nieuwe methodiek meer gestimuleerd prestaties te verbeteren en er gaat meer aandacht uit naar good governance, waaronder het interne toezicht. Uit visitaties blijkt dat dit een belangrijke voorwaarde is voor een goed functionerende corporatie.

Wat is anders?

Diana de Jong is directeur/bestuurder van de SVWN. Aan haar de vraag wat er concreet veranderd is ten opzichte van de vorige versie. ‘Er wordt meer betrokkenheid gevraagd van de corporatiebestuurder. Die moet vooraf een position paper maken, waarin staat waar de corporatie voor staat en waar de organisatie heen wil. Aan het einde van de visitatie moet hij of zij ook een reactie geven op het rapport. Zo wordt de betrokkenheid vergroot. Ook is er geen sprake meer van één gemiddeld eindcijfer, maar zijn er vier deelcijfers. Dat moet de inzichtelijkheid en transparantie vergroten. Op welk deelgebied doet een corporatie het goed en waar minder? Ook kijken we meer naar de feitelijke prestaties van de gevisiteerde corporatie.’

Klik hier voor de methodiek.

Het visitatiestelsel wordt gedragen door de oprichters van de SVWN. Dit zijn het ministerie van BZK, de VTW, de Woonbond, Aedes en de VNG. De verplichting tot visitatie is opgenomen in de Governancecode van de corporatiesector. In de Novelle wijziging Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (‘de Novelle’)  heeft minister Blok een wettelijke verplichting tot visitatie opgenomen. Hiermee wordt het bestaande stelsel volgens de SVWN verder versterkt.