Meer aandacht voor impact digitale transformatie

Reactie NR Governance op consultatiedocument
Governance Code

Medio februari presenteerde De Monitoring Commissie een consultatiedocument met daarin voorstellen voor actualisering van de Nederlandse Corporate Governance Code. Gevraagd werd om reacties op het voorstel. NR Governance pleit voor meer aandacht voor digitalisering in de Code. Hierbij de complete reactie van NR Governance. ‘Digitale transformatie van de boardroom staat nog volstrekt onvoldoende op strategische agenda.’

De Corporate Governance Code levert in onze visie en in onze ervaring al jarenlang een uitstekende bijdrage aan goed bestuur en toezicht, niet alleen bij de primaire doelgroep van beursvennootschappen, maar zeker ook bij het overig bedrijfsleven en in de publieke sector. De voorliggende actualisatie van de Code doet daar een verdere bijdrage aan. Wij ondersteunen de gemaakte keuzes bij de focus van deze actualisatie, met name de thema’s lange termijn waardecreatie (w.o. de ESG-strategie) en diversiteit en inclusie. In een reactie, die we hebben ingediend samen met Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap, SBI Formaat, Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg, De Voort Advocaten I Mediators en WissemaGroup, gaan we in op een aantal belangrijke aspecten gekoppeld aan medezeggenschap. In deze reactie, mede gebaseerd op recent onderzoek in ons kenniscentrum, gaan we op het ook grote belang van digitale transformatie in het kader van lange termijn waardecreatie.

Zorgelijk beeld

Toonaangevende (inter)nationale onderzoeken benadrukken het essentiële belang van digitale transformatie. Veel van de huidige supply chains, marktconcepten en verdienmodellen van ondernemingen zullen radicaal veranderen. En daarmee is dit onderwerp onmisbaar bij de strategische oriëntatie op de lange termijn waarde creatie. Digitalisering omvat veel meer dan de ICT op operationeel niveau en ook veel meer dan de eveneens belangrijke opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan heeft NR Governance een onderzoek gepubliceerd met een 1-meting over de aandacht voor digitale transformatie in de boardrooms in Nederland. Het rapport is 13 april aangeboden aan Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW. Het onderzoek naar de mate waarin digitale transformatie vorm krijgt in boardrooms vertoont in grote trekken hetzelfde – zorgelijke beeld – van de 0-meting die in 2018 heeft plaatsgevonden. Evenals vijf jaar geleden staat dit onderwerp nog volstrekt onvoldoende op de strategische agenda’s en ontberen te veel bestuurders en toezichthouders de noodzakelijke kennis om het belang voor de strategische keuzes goed te kunnen duiden.

Lange termijn waardecreatie en digitale transformatie

NR Governance onderschrijft van harte de wijze waarop de ESG-strategie volgens het Consultatiedocument een belangrijke pijler is voor lange termijn waarde creatie. De Toelichting op het hiervoor aangepaste principe 1.1 verlangt in dit verband ‘bewustzijn van en anticiperen op ontwikkelingen in nieuwe technologieën en veranderingen in businessmodellen’. De goede verstaander onderkent hierin mogelijk de verlangde aandacht voor ook de digitale transformatie. Naar onze mening is dit echter onvoldoende om bestuurders en commissarissen te attenderen op hun verantwoordelijkheid voor adequate, op de situatie van de onderneming of organisatie toegespitste aandacht voor digitale transformatie en de voor de continuïteit dwingende noodzaak hieraan hoge prioriteit te geven.

Aanbeveling

Daarom bepleiten wij dat in de Toelichting op Principe 1.1 concreet aandacht wordt geschonken aan het grote belang en de enorme impact van digitale transformatie als strategisch agendapunt en dat dit expliciet, bijvoorbeeld als punt viii wordt opgenomen in artikel 1.1.met de tekst: viii. de betekenis en consequenties van digitale transformatie voor de continuïteit van de onderneming en de inrichting van haar organisatie.

https://www.nrgovernance.nl/