Blik op het toezicht

Een verkenning onder interne toezichthouders bij goede doelen

Goede doelen zoeken oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. Hierdoor vormen zij een belangrijk fundament voor onze samenleving. De context waarbinnen goede doelen opereren, verandert continu. De sector neemt, nu de overheid zich meer richt op kerntaken, steeds meer maatschappelijke verantwoordelijkheid, samen met burgers, bedrijven en andere betrokkenen. De verantwoordelijkheid van het toezicht van de toezichthouder, ook ten opzichte van de samenleving, neemt daarbij eveneens toe.

De interne toezichthouder, of het nu een bestuur of raad van toezicht is, speelt een belangrijke rol in een organisatie. Vakkundig toezicht draagt bij aan een duurzame toekomst van organisaties. Dat geldt natuurlijk ook voor goede doelen. Bijzonder aan goede doelen is echter dat zij een beroep doen op de steun van het publiek. Zij moeten verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werk en resultaten. Kwaliteitsborging is daarom essentieel. Sinds 1 januari 2016 geldt er één standaard voor kwaliteit, verantwoording en toezicht: de Erkenningsregeling Goede Doelen. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van een organisatie, zijn er normen op het gebied van transparantie, kosten, doelbesteding, impact, integriteit, goed bestuur en directiesalarissen. Gevoelige onderwerpen die samenhangen met het publieksvertrouwen en nogal eens voor maatschappelijke discussie zorgen. Dat vraagt van de interne toezichthouder van een goed doel naast vakkundig toezicht dus ook om specifieke kennis van onze sector.

Dit onderzoek is een eerste verkenning op het gebied van intern toezicht bij goede doelen. Het onderzoek brengt verschillende aspecten van het toezicht in kaart. Daarnaast geeft het inzicht in de vraag welke informatiebehoefte toezichthouders hebben en of er behoefte is aan een meer structurele informatieuitwisseling tussen toezichthouders.

Het onderzoek is door Nationaal Register i.s.m. Goede Doelen Nederland uitgevoerd.