Rvc moet ceo helpen bij net-zero worsteling

Sustainability

Wereldwijd worstelen ceo’s met de reductie van broeikasgassen. Dat geldt ook voor bestuurders in Nederland, zo blijkt uit PwC’s 25e CEO Survey. Een kwart van de Nederlandse respondenten streeft naar ‘net zero’. Ruim een derde zegt daarvoor voorbereidingen te treffen en nog een derde is niet bezig met een net-zero-doelstelling. Verder zijn ESG-doelstellingen nog onvoldoende verankerd in strategie en beloningspakketten. Hier ligt een belangrijke rol voor commissarissen.

In de uitkomsten van PwC’s CEO Survey zijn wereldwijd de antwoorden van 4.446 CEO’s betrokken, onder wie 84 Nederlandse ceo’s. Een kwart (25 procent) van de Nederlandse ceo’s geeft in de survey aan te streven naar ‘net zero’ en 36 procent is daarmee bezig. Een net-zero-doelstelling betekent dat organisaties streven naar het terugdringen van al hun emissies, zowel die direct door het eigen bedrijf worden veroorzaakt als in hun keten.

Van deze beide groepen respondenten geeft bijna de helft aan dat ze deze net-zero-doelstelling heeft verbonden of wil verbinden aan science-based targets. Dat betekent dat een organisatie haar emissiereductiedoelstellingen heeft afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs. De wereldwijde actie die nodig is om die doelstelling te halen, wordt hiermee als het ware vertaald naar bedrijfsniveau.

Net-zero reductiedoelstellingen in strategie

Om de doelstellingen van Parijs te halen, moet de wereldwijde CO2-uitstoot uiterlijk 2030 met de helft gehalveerd zijn en ‘net zero’ bereikt worden in 2050. Die doelstellingen komen alleen binnen bereik als vrijwel elke sector transformeert.

Overigens is het niet zo dat bedrijven die geen net-zero-doelstelling hebben, niets doen: uit een andere uitkomst van de CEO Survey blijkt namelijk dat 56 procent van de Nederlandse ceo’s CO2-reductiedoelstellingen heeft opgenomen in de bedrijfsstrategie. Afgezet tegen het totale, wereldwijde aantal respondenten is dat percentage hoog.

Op zoek naar kennis over meten impact

Toch is het percentage Nederlandse ceo’s dat niet naar ‘net zero’ streeft en de reductie van broeikasgassen niet in de bedrijfsstrategie heeft opgenomen, nog behoorlijk groot. De ceo van PwC Nederland, Ad van Gils, noemt dit opvallend. ‘Zeker omdat iedereen het heeft over het klimaat. Voor het kerstreces was de COP26-top in Glasgow. Je ziet echter dat de concrete vertaling van de ambitie om het probleem op te lossen bij bedrijven beperkt is. Dat is niet zozeer onwil. Bedrijven zijn op zoek naar kennis over het meten van impact en over het maken van plannen die bijdragen aan die energietransitie. Ze zijn op zoek naar hulp om hun mogelijke bijdrage te vertalen naar een concrete ambitie. Daar is nog veel werk aan de winkel.’

ESG nog niet verankerd in strategie en beloning

De meeste Nederlandse ceo’s die hebben meegedaan aan de 25e CEO Survey, hebben in hun langetermijnstrategie doelstellingen opgenomen met betrekking tot klanttevredenheid, werknemersbetrokkenheid en digitalisering. Dit zijn doelen die verbonden zijn met de dagelijkse bedrijfsprestaties. Opvallend is dat doelen die op het gebied liggen van environmental, social en governance (ESG) minder goed zijn meegenomen in de langetermijnstrategie. ‘De reden hiervoor kan liggen in de timing. ESG moet eerst nog beter verankerd en vertaald worden in zowel de bedrijfsstrategie en naar de bedrijfsvoering’, aldus PwC-expert Janet Visbeen.

Beloningspakketten van bestuurders

Opvallend is verder dat niet-financiële indicatoren maar voor een zeer beperkt deel zijn terug te vinden in de beloningspakketten van bestuurders. Dat geldt nog sterker voor de specifieke ESG-indicatoren. Toch ziet Visbeen dat prestaties op het gebied van environmental, social en governance bij steeds meer bedrijven zwaarder wegen in de bestuurdersbeloning. ‘Het is in lijn met de Nederlandse code voor goed ondernemingsbestuur, waarin staat dat bestuurdersbeloningen zich moeten richten op de langetermijnwaardecreatie van de onderneming. Bovendien vragen stakeholders - investeerders, toezichthouders en meer algemeen de maatschappij - erom.’

Risico van ‘boilerplate-indicatoren’

Volgens Visbeen is het echter niet zo gemakkelijk om goede beloningscriteria te formuleren. ‘Als dergelijke ESG-indicatoren niet goed aansluiten bij de echte waarde die een bedrijf op lange termijn creëert, ontstaat het risico van “boilerplate-indicatoren”.’

Toezicht op ESG en rol auditcommissie

Voor de raad van commissarissen ligt er een belangrijke rol bij het integreren van de ESG-doelstellingen in de strategie van de onderneming en het opnemen van niet-financiële en specifieke ESG-indicatoren in de beloningspakketten van de ceo en de andere bestuurders. Dat raakt ook de taken van de auditcommissie: denk bijvoorbeeld aan toezicht op de interne controle- en beheersingssystemen bij een veranderend risicopalet en op de kwaliteit en integriteit van de verslaglegging van niet-financiële informatie.

Deze thema’s komen uitgebreid aan bod in de PwC-publicatie Waarde toevoegen in tijden van verandering. Het digitaal kompas voor auditcommissies is onlangs herzien met de meest recente ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van ESG (zie daarvoor hoofdstuk 3 - Corporate impact en hoofdstuk 7 - Corporate Reporting). Ook andere recente ontwikkelingen zijn meegenomen, zoals de toegenomen maatschappelijke discussie over fraude- en corruptierisico’s en fiscale transparantie als gevolg van de coronacrisis (zie daarvoor hoofdstuk 4 - Control & Compliance).

Lees hier het volledige rapport met de wereldwijde resultaten van de 25e CEO Survey van PwC.

Bekijk hier het herziene digitaal kompas voor auditcommissies: Waarde toevoegen in tijden van verandering.