Lid Algemeen Bestuur

Lid Algemeen Bestuur

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is een bij wet ingestelde publiekrechtelijke organisatie die belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden, zodat deze hun cruciale rol in de maatschappij kunnen vervullen. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij. In het accountantsregister van de NBA staan alle accountants in Nederland ingeschreven, ongeacht waar ze werkzaam zijn. Accountants zijn te vinden in de openbare praktijk, bij de overheid, als intern accountant en in het management van organisaties. Ze vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 22.000 professionals met gemeenschappelijke gedragsregels. Vertrouwen is het bindende thema: integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, maar ook geheimhouding en professioneel gedrag zijn essentiële waarden voor iedere accountant.

Profiel nieuw Lid Algemeen Bestuur

NBA verwacht dat het nieuwe Bestuurslid een actieve bijdrage levert aan de strategievorming en beleidsvorming en daarnaast de ingezette koers volgt en bewaakt. Daarom wordt gezocht naar kandidaten met een maatschappelijke sensitiviteit en een brede scope.

Kandidaten die een visie hebben op de positie van de accountant in de volle breedte van de maatschappij en het veranderende werkveld. Een onafhankelijk denker en verbinder, die in staat is om alle accountants in het veranderingsproces mee te nemen. Internationale ervaring als accountant (in business) is een pre. Een kandidaat die gewend is om in een complexe omgeving te werken met meerdere stakeholders.

Bij voorkeur ervaring als bestuurder of toezichthouder. Een kandidaat met besef van verantwoordelijkheid van de accountant in alle geledingen in het maatschappelijk verkeer en vervulling van de maatschappelijke functie, inclusief denken en handelen.

Het nieuwe Bestuurslid is bij voorkeur werkzaam in een leidinggevende dan wel bestuurlijke positie in een bedrijf of een maatschappelijke- of overheidsorganisatie met een landelijke of internationale reikwijdte.

Het nieuwe Bestuurslid heeft –

  • een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
  • uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • een consensusgerichte instelling;
  • is onafhankelijk, stelt kritische vragen;
  • durft een eigen standpunt in te nemen en te verdedigen en
  • is van onbesproken gedrag.

De NBA voert een actief diversiteitsbeleid. In het kader van dat beleid hechten zij aan het verder uitbouwen van een diverse samenstelling. NBA kijkt met belangstelling naar kandidaten die een aantoonbare meerwaarde hebben voor het bestaande team waarbij naast de inhoudelijke en bestuurlijke kwaliteiten ook de diversiteit in brede zin een belangrijk aspect is. De NBA hanteert een 50-50 man/vrouw verhouding als streefcijfer. Vrouwen worden dan ook nadrukkelijk verzocht om te solliciteren.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

 

Status
Open
Reageren tot
Profiel
Accountant in business
Locatie
Hoofddorp