Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

uit de automobielbranche

De beoogde commissaris van ARN komt uit de automobielbranche en heeft bijvoorbeeld ervaring bij auto-importeurs. Toezichthoudende ervaring is geen must, maar je hebt wel in die omgeving verschillende rollen vervuld op het niveau van bestuur of directie. Naast een geloofwaardige affiniteit met een duurzame samenleving heb je goed zicht op de trends en ontwikkelingen op het gebied van recycling en circulariteit en weet je dit te vertalen naar de relevantie voor de rol van ARN. Met gevoel voor humor opereer je constructief kritisch, ben je rolvast en draag je bij aan een plezierige sfeer door je verbindende persoonlijkheid.

Profiel

Als college dient de RvC voldoende relevante kennis en ervaring te bezitten zodat deze zo compleet en complementair mogelijk is samengesteld. Daarnaast brengt iedere commissaris vanuit het oogpunt van zijn en haar specifieke competenties op deelterreinen kennis en ervaring in. De RvC streeft diversiteit na in haar samenstelling, niet alleen door een mix van mannen en vrouwen, maar ook door verscheidenheid in politiek-maatschappelijke opvattingen, sociale achtergrond en verschillende generaties. De RvC is zich bewust van de eigen taak en positie van de Raad, ook in relatie tot het Bestuur van SAR Holding, de organisatie, de stakeholders en de maatschappelijke omgeving.

Het profiel van de beoogde commissaris kent de volgende specifieke aspecten:

 • Heeft een doorleefde ervaring in de automobielbranche:
  • de beoogde commissaris komt uit de automobielbranche en heeft bijvoorbeeld ervaring bij auto-importeurs;
  • heeft verschillende rollen op het niveau van bestuur of directie vervuld; toezichthoudende ervaring is geen must;
  • heeft kennis van- en/of ervaring met de werkwijze van auto-importeurs: heeft zicht op de trends en ontwikkelingen op het gebied van automotive en recycling en weet dit te vertalen naar de relevantie voor de rol van ARN;
  • kennis van autodemontage is welkom in het kader van het monitoren op de regisseursrol van ARN.
 • Heeft affiniteit met innovatie in de recyclingketen: kennis van de ontwikkelingen en innovaties bij autoproducenten en van de verdere verduurzaming en circulariteit van de gebruiks- en recyclingketen.
 • Heeft netwerk en ervaring met (politiek) bestuurlijke ‘Haagse’ zaken en kan fungeren als klankbord voor de Algemeen Directeur in het kader van het tot stand komen van nieuwe regelingen en de uitwerking ervan voor de autorecyclingactiviteiten. Kan in voorkomende gevallen als gesprekspartner optreden in een politiek bestuurlijke context.
 • Heeft een verbindende persoonlijkheid, is een onafhankelijk en open denker. Weet belangen goed en fair te wegen. Kan met gevoel voor humor constructief kritisch opereren en bijdragen aan een plezierige sfeer.
 • Richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Dit vindt plaats binnen de door het Bestuur van de SAR Holding (Stichting Auto Recycling Holding) afgegeven beleidskaders. Van elk lid wordt een generalistische instelling verlangd en de instelling om bijvoorbeeld via bijscholing thuis te raken in de andere profielen waar het lid geen ervaring of kennis van heeft.
 • Heeft geen andere activiteiten, bestuurlijke functies of nevenfuncties waarbij sprake zou kunnen zijn van (potentiële) belangenverstrengeling.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
automobielbranche
Locatie
Breukelen