Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Sympany

In 2015 fuseerden Stichting Humana en Stichting KICI en sindsdien wordt onder de naam Sympany verder gewerkt aan een betere balans tussen mens, milieu en meerwaarde binnen de textielindustrie. Door het inzamelen, sorteren en verkopen van circa 19 miljoen kilo textiel (2021) per jaar komt de opbrengst van deze activiteiten via Stichting Sympany ten goede aan diverse projecten waarbij een duurzame circulaire textielketen centraal staat.

Sympany zamelt textiel in en stelt haar opbrengst ter beschikking aan de gelieerde Stichting Sympany.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, waarbij in het bijzonder wordt gelet op de kwaliteit van het bestuur, de naleving van de beginselen voor goed bestuur en de financiële en bestuurlijke transparantie.

Uitgangspunt is dat de Raad van Toezicht het bestuurlijke model op actieve wijze ondersteunt en onderhoudt. Daartoe bespreekt de Raad van Toezicht in het reguliere overleg met het bestuur op hoofdlijnen de voortgang van het beleid en de financiële situatie.

Profieleisen lid Raad van Toezicht bij Sympany

Gestreefd wordt de Raad van Toezicht zodanig samen te stellen dat er sprake is van een diversiteit op basis van geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond. Affiniteit met duurzaam ondernemen én internationale samenwerking en het hebben van een (actueel) netwerk zijn eveneens van belang. De Raad van Toezicht dient zodanig samengesteld te zijn dat verschillende deskundigheden aanwezig zijn.

De Raad van Toezicht als geheel streeft ernaar dat er kennis en ervaring aanwezig is op de volgende terreinen:

  1. Bedrijfsleven;
  2. Openbaar bestuur c.q. kennis van gemeenten, goede toegang tot een nationaal bestuurlijk /politiek netwerk;
  3. Financieel-economisch;
  4. Marketing en communicatie;
  5. Juridische zaken;
  6. Branchekennis (traditioneel en innovatief);
  7. Internationale samenwerking/ontwikkelingssamenwerking.

Meer informatie over deze vacatures vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Juridische Zaken / Governance
Locatie
Utrecht