Twee leden Raad van Toezicht

Twee leden Raad van Toezicht

Register Certified Board Member

RCBM (Register Certified Board Member) is sinds december 2018 een onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk, die een actieve bijdrage levert aan verdere professionalisering van bestuurlijk toezicht in Nederland. RCBM certificeert sector overschrijdend individuele commissarissen en toezichthouders. Certificering vindt plaats volgens nationale en internationale normen. Een certificaat laat zien dat door de betreffende commissaris/toezichthouder aantoonbaar wordt gewerkt aan eigen ontwikkeling, reflectie en het bijhouden van het vak.

Profiel Lid Raad van Toezicht

RCBM zoekt kandidaten met het volgende profiel:

 • Ruime ervaring als toezichthouder in het bedrijfsleven en/of semipublieke sector;
 • Kennis en ervaring op het gebied van governance;
 • Visie op verdere professionalisering van het toezichthoudende vak is essentieel;
 • Een academisch niveau van denken en functioneren;
 • Het vermogen om in teamverband te kunnen functioneren.

Tot slot wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat ze in staat zijn om met hun netwerk bij te dragen aan de doelstelling van de Stichting in de breedste zin.

Bij de selectie wordt ook gekeken naar de volgende competenties:

 • Kennis van en visie op toezichthouden:
  Heeft op basis van ruime ervaring als commissaris/toezichthouder kennis over en visie op toezichthouden in RvC’s/RvT’s. Heeft zijn/haar sporen verdiend. Heeft een visie op toekomstige ontwikkelingen van verdere professionalisering van dit vak. Kan dit (als gesprekspartner voor het bestuur) vertalen in lange termijn doelstellingen voor RCBM, heeft daarbij gevoel voor benodigde strategie, kansen en risico’s.
 • Authenticiteit:
  Is consistent in denken en doen. Helder in waar hij/zij voor staat, communiceert open.
 • Bestuurlijk inzicht en helicopterview:
  Kan schakelen op bestuurlijk niveau en klankbord zijn voor de bestuurder. Heeft oog voor de ontwikkelingen en verhoudingen. Herkent en begrijpt de essentiële vraagstukken.
 • Integer en reflectief:
  Functioneert als lid Raad van Toezicht adequaat en zorgvuldig, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Toont lerend vermogen. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor commissarissen en toezichthouders.
 • Maatschappelijk bewustzijn:
  Onderkent de unieke rol van RCBM. Bewust van en geïnformeerd over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in relatie tot de missie van RCBM.
 • Onafhankelijk:
  In staat tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede en lastige vragen stellen. Heeft een ‘rechte rug’.
 • Teamspeler:
  Heeft oog voor en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Overlegt, stemt af en werkt samen. Draagt bij aan efficiënt, effectief en daadkrachtig vergaderen, in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren.

Meer informatie over deze vacatures vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Toezichthouder bedrijfsleven en/of semipublieke sector
Locatie
Gorinchem