Voorzitter Bestuur

Voorzitter Bestuur

Health Valley Netherlands

Health Valley Netherlands is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen, eindgebruikers en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Door innovatie-, markt- en ondernemerskracht te bundelen, geeft Health Valley mede via partners een onmiskenbare impuls aan de zorg én aan economische groei.

Health Valley Netherlands heeft tot doel het Nederlandse innovatiepotentieel en de gerelateerde businessontwikkeling op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie te versterken en te helpen versnellen en uitbouwen, door innovatie en nieuwe business te stimuleren en daartoe ondernemerschap, technologie en kennis doelgericht bij elkaar te brengen.

In Nederland en daarbuiten werkt Health Valley actief aan thema’s als personalised medicine, robotics & medical devices en digital health. Health Valley brengt technologie naar de zorg. Zorgvragen en -behoeften naar ontwikkelaars. En innovaties naar de patiënt. Ideeën omzetten naar concrete zorginnovaties, onder meer in de vorm van nieuwe medicijnen, hulpmiddelen, technieken en werkwijzen. Daarmee levert Health Valley een bijdrage aan het verbeteren en toegankelijk houden van de gezondheidszorg én het stimuleren van economische groei.

Health Valley Netherlands ziet om naar een nieuwe Voorzitter van het Bestuur

De nieuwe Voorzitter vervult een belangrijke leidende rol in de verdere versterking van Health Valley als innovatienetwerk voor gezondheid, wetenschap en business. De nieuwe Voorzitter is in staat bedrijven, kennisinstituten, zorginstellingen, overheid en politiek te mobiliseren en onderlinge relaties te verbinden en te versterken.

De Voorzitter vult tevens een stevige ambassadeursrol in nationale, ‘Haagse’ en internationale omgevingen in ten behoeve van Health Valley en haar ambities.

Daarnaast vervult de Voorzitter de belangrijke rol van 'nationaal boegbeeld' van Health Valley, het herkenbare gezicht naar buiten, en tevens die van nationaal ambassadeur ten behoeve van de innovatieve health & life science sector.

De onafhankelijke Voorzitter heeft een aantal belangrijke rollen:

 • functioneren als herkenbaar boegbeeld van Health Valley Netherlands;
 • leiding geven aan het Bestuur bij de ontwikkeling van strategie en beleid, het stimuleren van constructief gezamenlijk overleg daarover en het bevorderen van een gedragen en heldere besluitvorming en uitvoering;
 • fungeren als sparringpartner en inspirator op met name strategisch en beleidsmatig gebied en optreden als motivator, katalysator en stimulator naar directie, bestuursleden en stakeholders;
 • functioneren als bindende factor binnen Health Valley en haar stakeholders, overigens naast en in samenspraak met de directeur; daarbij de taal van het bedrijfsleven, van zorg- en kennisinstellingen en van de overheid sprekend, de stakeholders weten te mobiliseren en in te schakelen, en daarbij anderen en zichzelf ook aan afspraken weten te houden;
 • combinaties van stakeholders faciliteren bij hun ontwikkeling van gezamenlijke strategische koers en/of gemeenschappelijk beleid richting overheden en andere stakeholders en dit beleid krachtig helpen uitdragen;
 • een leidende rol vervullen in (nieuwe) economische ontwikkelingen, bedrijvigheid en werk-gelegenheid in de health technology sector;
 • Health Valley in samenspraak met de directeur, helder en zichtbaar extern positioneren en deze positionering krachtig uitdragen en verstevigen op regionaal, nationaal en internationaal niveau, mede als integraal en onlosmakelijk deel van de Nederlandse samenwerkende kennis- en innovatiekracht in de health en life science sector;
 • bijdragen aan de versterking van de positie van Health Valley in het algemeen, en Health Valley én de Health Valley regio’s vertegenwoordigen op bestuurlijk, regionaal, landelijk (m.n. politiek en overheid), en internationaal (m.n. EU) niveau.

Van de Voorzitter wordt gevraagd te functioneren in een omgeving die sterk in beweging is en in de belangstelling staat, die een dynamische groei doormaakt en waarvan de stakeholders zowel partijen zijn die elkaar in de markt beconcurreren als organisaties en instellingen met een eigen positie.

De nieuwe Voorzitter (m/v) is:

 • een natuurlijke autoriteit en een motiverende en stimulerende persoonlijkheid;
 • onafhankelijk ingesteld, heeft een open en transparante bestuursstijl en in staat faciliterend doch slagvaardig en met duidelijke regie te functioneren in een complexe netwerkomgeving (geen 'vergadertijger');
 • een ervaren en kundig bestuurder die zowel de taal van het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en kennisinstellingen als die van de overheid spreekt, met bij voorkeur een verleden in het bedrijfsleven en de zorg;
 • een analytisch maar ook creatief denker, met een duidelijke visie op en affiniteit met (technologische) innovatie in de gezondheidszorg en de wijze waarop dit in concrete strategie omgezet kan worden;
 • een netwerker op nationaal en internationaal (EU) niveau, met een bestaand relevant netwerk, kennis en ervaring in en affiniteit met zowel de wetenschap, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven als de overheid;
 • een verbindende persoon met gevoel voor intermenselijke dynamiek en gericht op samenwerking, in wie het Bestuur en relevante stakeholders zich snel zullen herkennen als hun representant en in staat om partijen tot samenwerking te binden;
 • aantoonbare vaardigheden en ervaring op het gebied van samenwerking tussen bedrijven en wetenschap, ervaring met agendavorming én implementatie;
 • een goed en integer communicator, in staat Health Valley naar buiten toe, zowel regionaal, nationaal als internationaal, op het hoogste niveau te positioneren en ‘deuren te openen’;
 • heeft bij voorkeur binding met en draagvlak in de regio’s in de provincies Overijssel en Gelderland.

De Voorzitter dient voldoende tijd beschikbaar te hebben om de taken naar behoren te vervullen. Het tijdsbeslag wordt geschat op gemiddeld 3 tot 4 dagen per maand.

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Profiel downloaden'. 

Status
Positie vervuld