Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Profiel Organisatieontwikkeling

‘Positief bekrachtigen zit hier letterlijk in de muren’

Meerkring, stichting voor primair onderwijs in Amersfoort, zorgt voor eigentijds, maatschappelijk betrokken onderwijs in een veilige leeromgeving. Bij Meerkring kunnen leerlingen zijn wie ze zijn  en worden wat ze willen. Vanuit die visie worden kinderen toegerust opdat ze goed voorbereid de overstap naar het voorgezet onderwijs kunnen maken en kunnen deelnemen aan de maatschappij.

‘We zijn een mooie stichting die veel waarde toevoegt met openbaar onderwijs in Amersfoort,’ aldus Yvonne Hof, voorzitter CvB. ‘Meerkring heeft voor alle kinderen een passende plek met het heel divers samengestelde onderwijsaanbod op alle niveaus, inclusief speciaal (basis)onderwijs. Iedere onderwijsbehoefte vraagt om een andere oplossing. Onze scholen zijn vanuit een positieve benadering echt talentgericht. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen. Onze openbare identiteit geeft invulling aan wereldburgerschap: ieder kind is welkom bij ons. Van al die duizend bloemen, maken wij een boeket.’

Vanuit ‘Eigen-wijsheid’, ‘Bevlogenheid’ en ‘Wereldwijsheid’ focust Meerkring op het geven van goed onderwijs waarbij burgerschapsvorming, lezen en rekenen centraal staan. Met het stimuleren van persoonlijk leiderschap vergroten Meerkring scholen zelfredzaamheid en veerkracht van kinderen en professionals. Zo ontstaat de basis voor ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing. Dit alles vanuit een openbare en algemeen toegankelijke identiteit. 

‘Ik ben er trots op dat ik voor Meerkring werk’, zegt Caroline Farret Jentink, voorzitter van de GMR. ‘Er zijn zoveel smaken binnen Meerkring dat ik als leerkracht me kan ontwikkelen door bijvoorbeeld naar een andere Meerkring-school te gaan. Zo groeien mijn collega-leraren en ikzelf binnen de groep en zijn we betrokken bij de scholen. De organisatie voelt klein, ik ken de mensen bij naam.’

Meerkringscholen werken volgens verschillende onderwijsconcepten en hebben ieder hun eigen karakter. Speciaal onderwijs is sinds een recente fusie integraal onderdeel van het aanbod. De benoemingsadviescommissie is het erover eens: ‘Wat Meerkring bijzonder maakt, is dat positief bekrachtigen letterlijk in de muren zit.’ Dit merken de kinderen en hun ouders doordat ze oprecht gestimuleerd worden in wat ze kunnen. Daarom is er altijd een school die past. Vanuit de openbare identiteit is iedereen welkom. Bij Meerkring zijn 22 basisscholen aangesloten.

De Raad van Toezicht ondersteunt van harte de ambitie van het College van Bestuur en bevestigt de kenmerken van diversiteit en de focus op positieve gezondheid. De nieuwe voorzitter Raad van Toezicht brengt een nieuw elan in de raad, is een krachtig klankbord voor o.m. organisatieontwikkeling en een plezierige collega in de remuneratiecommissie. De voorzitter werkt met de raad gezamenlijk aan een gebalanceerde toepassing van de governance in de praktijk.

Specifieke taken van de voorzitter

De voorzitter Raad van Toezicht

 • geeft leiding aan de RvT, bepaalt de agenda en bereidt deze voor met het CvB;
 • bewaakt de jaarlijkse besluitvormingscyclus en de daarbij behorende informatievoorziening alsmede de afspraken;
 • bewaakt de goedkeuringsrol van de RvT volgens de statuten en reglementen;
 • gaat periodiek na of de statuten, het toezichtstatuut, het handboek governance en de protocollen nog actueel zijn en zo nodig verbeterd moeten worden;
 • bewaakt dat de samenwerking tussen de RvT en het CvB constructief en conform de regelingen verloopt;
 • bewerkstelligt dat de goede verbinding tussen de GMR en de organisatie behouden blijft;
 • bewaakt het goed functioneren van de leden en van de commissies;
 • ondertekent namens de raad conform de reglementen;
 • zorgt voor de tweejaarlijkse evaluatie van de RvT. Dit gebeurt collectief en individueel;
 • bewaakt of alle afgesproken acties worden uitgevoerd;
 • draagt zorg voor het RvT-jaarverslag;
 • informeert zich actief over ontwikkelingen in de onderwijssector

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop ‘Functieprofiel downloaden’.

 

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Locatie
Amersfoort