De dilemma’s van diversiteit in de boardroom

Ondanks de vele onderzoeken die aantonen dat een divers samengesteld bestuur en toezichtorgaan leidt tot betere bedrijfsresultaten, blijft de praktijk hierbij achter. De vraag is dan ook niet óf diversiteit belangrijk is, maar waarom dit belang zich nog onvoldoende heeft vertaald in de gewenste gemengde samenstelling van de top van organisaties.

NR Governance en Wesselo zetten zich al twee decennia in om meer vrouwen en kandidaten met een ander profiel te benoemen in bestuur en toezicht. Omdat de diversiteitscijfers ondanks alle aandacht en inzet achterblijven, moeten we het wellicht over een andere boeg gooien en het gesprek gaan voeren over de onderliggende oorzaken en de in de praktijk ervaren dilemma’s die een doorbraak in diversiteit belemmeren.

Wanneer is een andere stem in de raad van commissarissen of raad van toezicht een aanvulling en wanneer een stoorzender? En wie – of welke geconditioneerdheid – bepaalt dit? Hoe kunnen commissarissen en toezichthouders verder kijken dan hun eigen bubbel? Is er sprake van (onbewuste) vooroordelen, normgedrag of blinde vlekken? Stimuleert een diversiteitsquotum of werkt dat juist beperkend? Hoe ervaren toezichthouders en 1 bestuurders diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen hun eigen raad? Hoe komen nieuwe kandidaten in beeld voor een vacature of door een selectieprocedure? Wie heeft de formele of informele macht in het besluitvormingsproces? Hoe is de onderlinge dynamiek in de raad? Mag eenieder zijn wie hij of zij is en worden alle leden beschouwd en behandeld als gelijkwaardige gesprekspartners?

Allemaal vragen waarop verschillende antwoorden mogelijk zijn. Via een survey en twee rondetafelgesprekken vroegen we zo’n 100 (aankomend) commissarissen, toezichthouders en bestuurders naar hun visie op en ervaring met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom. Daarin was ook aandacht voor de rol van privileges1 en hoe het bezitten of ontberen daarvan mogelijk een rol speelt in deze discussie. De uitkomsten zijn weergegeven in deze publicatie en verrijkt met praktische inzichten en concrete tips van de deelnemers.

We danken allen die aan de totstandkoming van deze publicatie hebben meegewerkt en in het bijzonder Katherine Diaz, adjunct-directeur Stichting NR, en Marlies de Ruyter de Wildt, governance-adviseur, voor hun bijdrage aan de survey, de rondetafelgesprekken en de verslaglegging daarvan. Daarnaast een speciaal woord van dank voor Shirley Mathoera, bestuurslid bij Stichting NR, voor het delen van haar ervaring en de expertise waarmee ze onze gedachtevorming wist aan te scherpen.

Met deze publicatie willen we een aanzet geven tot concrete handvatten voor good diversity en bestuurders en toezichthouders inspiratie bieden voor het aangaan van het gesprek over een diverse, inclusieve en gelijkwaardige samenstelling van de top van organisaties. Waarom? Om binnen besturen, raden van commissarissen en raden van toezicht andere perspectieven de ruimte te geven, elkaar te stimuleren en betere besluiten te nemen. Om een herkenbare en aantrekkelijke organisatie te blijven in een dynamische wereld, die waarde toevoegt voor álle belanghebbenden. Door het benoemen van de (onbewuste) vooroordelen rond diversiteit, kunnen we de weg vrijmaken voor de voordelen ervan en is de cirkel rond.

Inhoud van het boekje: 

1. De dilemma’s van diversiteit

2. Proces naar een benoeming – meer diversiteit in de boardroom

3. Het verzilveren van diversiteit – meer inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom

4. Tien good practices voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in de boardroom

 

(Uitgave oktober 2023, 48 pagina's A6 formaat)

Klik op 'bestel' om een fysiek exemplaar te bestellen of lees de publicatie online (klik op de omslag en lees in Issuu).

 

Lees ook het congresverslag van de presentatie van deze publicatie op 11 oktober 2023.

Prijs ex btw en verzendkosten
€ 10,00