Lid Audit Advisory Committee

Lid Audit Advisory Committee

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van Staat, net als de Raad van State en de Nationale Ombudsman. Hoge Colleges van Staat zijn ingesteld om de democratische rechtsstaat goed te laten functioneren. Hoge Colleges van Staat hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van de regering en het parlement. Taken, bevoegdheden en rechtspositie van de Algemene Rekenkamer zijn in de Grondwet en de Comptabiliteitswet vastgelegd. De Algemene Rekenkamer heeft tot taak het regeringsbeleid te controleren. Dat doet zij door jaarlijks de rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten van het Rijk te onderzoeken en door het uitvoeren van onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid en van het financieel- en materieelbeheer.

Profiel lid Audit Advisory Committee

Voor het AAC zoekt de Algemene Rekenkamer een kandidaat die ervaring heeft binnen de rijksoverheid, bij voorkeur bij een of meer kennis- of onderzoeksorganisaties. Of kandidaten die werkzaam zijn (geweest) bij grote accountancy- of advies- en/of onderzoeksorganisaties. Het primair proces van de Rekenkamer bestaat uit het doen van onderzoek en audits, maar in toenemende mate staat het realiseren van impact en doorwerking met behulp van dat onderzoek centraal.

Binnen de Rekenkamer vindt sinds een aantal jaren een organisatieontwikkeling plaats, gericht op een verdere professionalisering, verzakelijking en externe oriëntatie. De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams. Hiermee houden we ook rekening bij het zoeken naar een kandidaat voor de AAC.

De kandidaat dient daarnaast onafhankelijk te kunnen adviseren. Er mag dan ook geen sprake zijn van een conflicterende afhankelijkheidsrelatie met de Algemene Rekenkamer. De kandidaat kan daarom niet werkzaam zijn bij een departement of een van de grote uitvoeringsorganisaties (ZBO’s).

Van de leden van het Audit Advisory Committee wordt in zijn algemeenheid verwacht dat:

  • zij in staat zijn om zowel de President als de Secretaris van de Algemene Rekenkamer inhoudelijk te adviseren over de uitvoering van de werkzaamheden van de organisatie, en hen te stimuleren en te ondersteunen in de uitvoering van hun specifieke taken;
  • zij in staat zijn om zowel op afstand toezicht te houden en tevens inhoudelijk betrokken te zijn bij de gang van zaken en bij de strategische ontwikkelingsrichting van de organisatie;
  • zij zorgvuldig en integer zijn;
  • zij voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie naar behoren te kunnen vervullen.

Bij de selectie zal voorts aandacht besteed worden aan de volgende punten:

  • kennis van of ervaring met de landelijke overheid of grote ZBO’s;
  • kennis of ervaring met (digitale) transformaties en de impact van digitalisering bij grote (onderwijs/onderzoeks)organisaties.

Meer informatie over deze vacature vindt u via de knop 'Functieprofiel downloaden'.

Status
Positie vervuld
Reageren tot
Profiel
Profiel overheid, data & transformatie
Locatie
Den Haag