NVTZ

Toezicht op ethisch ondernemen in de zorg

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan bewaken in de zorg- of welzijnsinstelling waar hij/zij toezicht houdt en heeft daarover een paper gepubliceerd. Martijn Groenewold, senior beleidsmedewerker NVTZ, licht toe.

Boardroomdynamiek

Zonder ingrijpen komt er gedoe. Of bondjes in de boardroom. Hoe voorkom je dat? Bij de NVTZ kunnen leden hulp inroepen van geassocieerde buitenstaanders om problemen te tackelen.

Resultaten NVTZ Enquête Innovatie

Krijgt innovatie als strategisch belangrijk thema wel voldoende aandacht bij zorgorganisaties? En is er voldoende kennis op dit gebied? En hoe groot is de rol van de raad van toezicht bij dit thema? De NVTZ deed onderzoek en concludeerde onder meer: opvallend is dat er enerzijds veel kansen worden gezien op het gebied van innovatie, maar dat anderzijds de ervaren kennis bij de toezichthouders nog voor verbetering vatbaar lijkt.

Uitdagingen jeugdzorg onverminderd groot, toezichthouders kritisch

In mei 2023 heeft de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) een enquête gehouden onder haar jeugdzorg-leden om erachter te komen welke kwesties voor de toezichthouders het meest prangend en relevant zijn, maar ook om te toetsen of er wat betreft de uitdagingen in de jeugdzorg er ten opzichte van 2019 merkbare veranderingen hebben plaatsgevonden. Een van de conclusies: raden van toezicht zijn nog altijd bezorgd over de jeugdzorg in Nederland. Katherine Diaz & Martijn Groenewold lichten het onderzoek toe.

Zorgtransitie

Toezien op samenwerken: naar een verantwoord samenspel. Dat is de titel van een nieuw boek voor toezichthouders in zorg en welzijn van de NVTZ. Geen routekaart, maar inzichten, bouwstenen en casussen die inspiratie willen bieden om de samenwerking in regionale netwerken te bevorderen.

Calamiteitengids

Hein Griffioen is toezichthouder bij een VVT-instelling, docent bij de NVTZ-academy op het terrein van calamiteiten en penvoerder van de nieuwe Calamiteitengids van de NVTZ. Zijn advies: ‘Zet als toezichthouder het thema crisis/calamiteit periodiek op de agenda. Om goed voorbereid te zijn.’ Hij ervoer dat zelf tijdens de corona-pandemie.

Bijeenkomst NVTZ en NCZ

‘Er kan meer dan de regels voorschrijven en we kunnen zoeken naar nieuwe vormen van zeggenschap. Bijvoorbeeld door het organiseren van thematische bijeenkomsten tussen cliëntenraad en raad van toezicht.’ Dat zei professor Rienk Goodijk tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) en het Netwerk CliëntenRaad Zorg (NCZ).

Nieuwe online gids

De Nederlandse Vereniging van toezichthouders in Zorg & Welzijn (NVTZ) heeft een nieuwe online calamiteitengids voor toezichthouders in de zorg uitgebracht: Toezicht bij crises. Doel van deze calamiteitengids is om snel in context zicht te geven op de rol van de raad van toezicht bij een crisis.

Green Deal Duurzame Zorg

In 2030 moet de CO2-uitstoot van de zorg met 55% zijn teruggedrongen. Daar is dus nog maar zeven jaar de tijd voor. Ook toezichthouders hebben daarin een rol te vervullen. Het gaat hierbij om de brede scope van duurzaamheid, bestaande uit de volgende elementen: people, planet en prosperity.

Jonge toezichthouders en stigma’s

Al lang wordt gelobbyd voor meer jong bloed in toezichtsorganen. Iris van Geel is advocaat bij Dirkzwager en als jonge toezichthouder actief bij twee zorginstellingen. Iris is het levende bewijs dat je geen senioriteit of tientallen jaren aan werkervaring nodig hebt om toezichthouder in de zorg te kunnen zijn.