Nog weinig hard bewijs effecten Integrated Reporting

Is succes Integrated Reporting wel fact based?

Integrated Reporting staat volop in de belangstelling en steeds meer bedrijven doen aan ‘integrated thinking’. Toch worden de geopperde voordelen nog niet met veel hard bewijs ondersteund. ‘Het is pionierswerk waarbij nog wel eens van koers gewijzigd zal moeten worden’, constateren Brigitte de Graaff en Bert Steens van EY en VU.

Integrated Reporting

In het in februari gepubliceerde voorstel tot herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) wordt aanbevolen aan te sluiten bij de ontwikkelingen van IR voor het definiëren van langetermijnwaardecreatie als het doel waarop het bestuur en de raad van commissarissen de hun toebedeelde taken moeten richten. Ook komen wereldwijd steeds meer jaarverslagen beschikbaar die laten zien dat de trend van Integrated Reporting (IR) zich heeft doorgezet. De Nederlandse koplopers (Akzo Nobel, DSM, TNT, PostNL, Unilever en Philips) krijgen gezelschap van een groeiende groep ondernemingen die blijk geven van ‘integrated thinking’. Met IR en integrated thinking worden de sturing en verantwoording gericht op de financiële en niet-financiële prestaties in hun onderlinge samenhang en balans bedoeld. Met het geïntegreerde rapport wordt niet alleen verantwoording afgelegd over de financiële waardecreatie, maar ook over de waardecreatie in termen van de vijf andere ‘capitals’ (zoals producten en diensten, de natuurlijke bronnen, het sociaal-maatschappelijke kapitaal, het intellectuele kapitaal en het menselijk kapitaal). Daarmee biedt het concept van IR ook een interessante basis voor het definiëren van langetermijnwaardecreatie zoals bedoeld in de consultatieversie van de NCGC. Immers langetermijnwaardecreatie wordt bepaald door het structurele ‘rendement’ dat met alle relevante capitals wordt bereikt.

Onderzoeksresultaten ontbreken

De vraag is nog wel in hoeverre voor de geopperde voordelen een aantoonbare rationale bestaat. De International Integrated Reporting Council (IIRC) noemt veel voordelen die verbonden zouden zijn aan het publiceren van een IR. Zo zou het onder meer kunnen bijdragen aan een betere relatie met stakeholders, lagere kosten opleveren, verminderd reputatierisico en een betere samenwerking tussen afdelingen binnen het bedrijf. Hoe aansprekend en aannemelijk deze argumenten ook worden gebracht, tastbaar bewijs voor deze voordelen in de praktijk is nog zeer beperkt. Uit een recente review van de wetenschappelijke literatuur van de laatste tien jaren blijkt dat wetenschappelijk ondersteunde effecten van IR alleen betere betrekkingen met investeerders en stakeholders, een betere aansluiting op de informatiebehoefte van investeerders en een verbeterd risk-management proces betreffen en dat voor veruit de meeste claims nog onderzoeksresultaten ontbreken. Bovendien zullen ondernemingen niet direct het voordeel van het publiceren van een Integrated Report merken. Zo duurt het doorgaans enkele jaren voordat een onderneming een geïntegreerd rapport kan publiceren.

Fads and fashions

Maar ondanks de nog wisselende ervaringen, interpretaties en het gebrek aan harde bewijzen, blijven ondernemingen die al ervaring hebben opgedaan met de toepassing van IR er toch enthousiast over en proberen steeds meer bedrijven IR toe te passen. Dit is geen vreemde beweging uitgaande van de theorie over ‘management fads and fashions’. Het betreft ontwikkelingen die in managementkringen worden omarmd omdat er mee kan worden ‘gescoord’ en waarbij de aandrang gevoeld wordt dat je snel moet aanhaken om de boot niet te missen. Deze management fads and fashions vormen een veelvoorkomend verschijnsel en zijn allerminst kwalijk als ze maar voldoende kritisch worden gewogen. Daarmee kan worden bereikt dat geleerd wordt van (vroege) ervaringen en kan worden voorkomen dat enkele teleurstellingen de ontwikkeling van een veelbelovend concept opzadelt met onnodige tegenwerking.

Pionierswerk

Varen met de Integrated Reporting-boot is vooralsnog pionierswerk, waarbij zo nu en dan van koers zal moeten worden veranderd indien dat het eindresultaat verbetert. Voor het bepalen van een op feiten gebaseerde koers zal onderzoek naar de realisatie van vermeende effecten goede diensten kunnen bewijzen, mede om te zorgen dat keuzen van het bestuur en de commissarissen ten aanzien van de invulling van de toepassing van IR gebaseerd kunnen zijn op feiten.

http://www.ey.com

Lees meer....