Hoe ESG de rol van de auditcommissie bij duurzaamheidsverslaggeving vergroot

Sustainability

De Europese Unie verwacht op basis van de Corporate Reporting Sustainability Directive (CSRD) dat ondernemingen duurzaamheidsverslaggeving gaan publiceren. Dat betekent dat 1.700 grote Nederlandse ondernemingen extra duurzaamheidsinformatie moeten opnemen in hun bestuursverslag. De auditcommissie krijgt een specifieke verantwoordelijkheid voor het borgen van de kwaliteit van de verslaggeving en de assurance daarbij. Auke de Bos en Martijn de Jong van EY lichten toe.

Duurzaamheidsverslaggeving

Rapporteren over duurzaamheid is in een stroomversnelling gekomen. Het EU-voorstel voor corporate sustainability (CSRD) vergroot de verantwoordelijkheden van de auditcommissie bij duurzaamheidsverslaggeving aanzienlijk. Dat maakt opschalen naar de nieuwe rapportageverplichtingen urgent.

Meer ondernemingen moeten rapporteren over duurzaamheid

Om de Europese Green Deal kracht bij te zetten, stelt de Europese Unie (EU) nieuwe eisen voor duurzaamheidsverslaggeving zoals opgenomen in de CSRD. Dit is een belangrijke volgende stap in het meten en rapporteren van ESG-informatie.

De eisen voor duurzaamheidsverslaggeving gaan gelden voor grote ondernemingen (minstens 20 miljoen euro aan activa, een omzet van 40 miljoen euro en meer dan 250 fte) en beursgenoteerde ondernemingen met aandelen genoteerd in de EU. Dat betekent dat 1.700 Nederlandse ondernemingen extra duurzaamheidsinformatie moeten opnemen in hun bestuursverslag. Nu zijn dat er nog 100.Volgens het voorstel moet het bestuursverslag van deze ondernemingen de volgende informatie bevatten:

 • een beschrijving van het business model en de strategie;
 • een beschrijving van de duurzaamheidsbeleid en doelstellingen en de voortgang daarop;
 • de belangrijkste risico’s.

Het gaat hierbij om toekomstige en retrospectieve, kwalitatieve en kwantitatieve informatie.

Dit is een aanvulling op de nu al vereiste verslaglegging over milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Standaarden voor beoordeling in ontwikkeling

De standaarden voor de rapportages worden nu ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en zijn bijna finaal. Het is belangrijk om te realiseren dat er nog geen standaarden zijn voor de rapportages en dat die op korte termijn worden ontwikkeld. Deze standaarden vormen de basis voor de eerste ondernemingen om over het boekjaar 2024 de gevraagde duurzaamheidsinformatie te rapporteren. De Europese Commissie stelt voor dat de duurzaamheidsinformatie een controleverklaring door een accountant krijgt. Voor het niveau van de beoordelingsverklaring wordt in eerste instantie een beperkte mate van zekerheid verwacht. Op termijn gaat dit naar verwachting over naar dezelfde zekerheid als bij een controleverklaring.

Meer verantwoordelijkheden van de auditcommissie

De CSRD vergroot de verantwoordelijkheden van de auditcommissie bij duurzaamheidsverslaggeving, maar ook de onderliggende systemen voor risicomanagement en interne controlesystemen aanzienlijk. In het Europese voorstel krijgt de auditcommissie een specifieke verantwoordelijkheid voor om de kwaliteit van de verslaggeving en de assurance daarbij te borgen.

De wijzigingen in artikel 39 van de auditrichtlijn zijn duidelijk. De auditcommissie moet onder meer:

 • het leidinggevende of toezichthoudende orgaan van de gecontroleerde entiteit informeren over de uitkomst van de wettelijke controle en over de uitkomst van de assurance van de duurzaamheidsverslaggeving;
 • toelichten hoe de wettelijke controle en de assurance van de duurzaamheidsverslaggeving hebben bijgedragen aan de integriteit van de financiële en duurzaamheidsverslaggeving;
 • aangeven wat de rol van de auditcommissie in dat proces was;
 • toezicht houden op het proces van financiële en duurzaamheidsverslaglegging, met inbegrip van het digitale verslagleggingsproces en het proces dat de onderneming heeft uitgevoerd om de gerapporteerde informatie te identificeren en aanbevelingen/voorstellen in te dienen om de integriteit van die processen te waarborgen
 • toezicht te houden op de doeltreffendheid van de interne kwaliteitscontrole- en risicobeheersystemen van de onderneming (inclusief de interne audit functie) met betrekking tot de financiële en duurzaamheidsverslaggeving inclusief de digitale verslaggeving
 • de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening en de waarborging van de jaarlijkse en geconsolideerde duurzaamheidsverslaggeving monitoren. Hierbij gaat het vooral om de prestaties ervan, rekening houdend met eventuele bevindingen en conclusies van de toezichthouder;
 • de onafhankelijkheid van de externe accountant of accountantskantoren beoordelen en monitoren, met name de gepastheid van het leveren van niet-controlediensten aan de gecontroleerde entiteit;
 • verantwoordelijkheid dragen voor de procedure voor aanbeveling en selectie van de externe accountant.

Accountant als bondgenoot

Met al deze wijzigingen neemt de reikwijdte van de verantwoordelijkheden van de auditcommissie aanzienlijk toe. Het is voor een commissaris of lid van de auditcommissie belangrijk om vast te stellen of de organisaties waar u toezicht houdt voldoende duurzaam bezig zijn. Maar bovenal is het zaak om de kijken hoe zij opschalen voor de nieuwe rapportageverplichtingen en de bijbehorende assurance. Daarbij is de relatie tussen de auditcommissie en de accountant van groot belang: ook op het gebied van duurzaamheid is de accountant de bondgenoot van de auditcommissie.

Auke de Bos is Lid bestuur Ernst & Young Accountants LLP. Martijn de Jong is Corporate Governance Specialist bij EY Nederland. Klik hier voor contact en meer informatie.

Dit is de geactualiseerde versie van een artikel dat eerder verscheen in Governance Update februari 2022.