De portefeuille van... Jonathan Zijp

‘Hou feeling met wat er speelt op de werkvloer’
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Jonathan Zijp, specialist ouderengeneeskunde bij Cordaan, 38 jaar.

Nieuwe toezichtfunctie:

Lid raad van toezicht ViVa! Zorggroep, expertise langdurige zorg.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

‘Goed (toezicht op) bestuur is een publieke zaak en dus ook een verantwoordelijkheid van de jongere generatie. Ik lever hier een bijdrage aan door met een andere bril naar de uitdagingen te kijken, mede gevoed door mijn werk als arts en projectleider in de ouderenzorg.’

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

‘De maatschappij, en specifiek de zorg, staan voor grote uitdagingen. De roep om scherpe keuzes te maken in de zorg klinkt steeds luider en al snel gaat het gesprek dan over (verwachtingen ten aanzien van) kwaliteit. De oplossing van deze puzzel ligt in het betrekken van alle stakeholders met hun perspectieven en het voeren van het gezamenlijke gesprek hierover. Dit gesprek voer ik al in het klein in mijn dagelijkse werk als arts en nu lever ik daar op een andere manier en in een andere context een bijdrage aan in mijn nieuwe rol als toezichthouder. Daarnaast is de rol van toezichthouder een verdieping in mijn persoonlijke ontwikkeling en groei als zorgprofessional.’

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

‘Tijdens de procedure heb ik getracht een beeld te vormen van ViVa! als organisatie door middel van organisatiestukken zoals de jaarrekening, het kwaliteitsverslag en de (regionale) visie op zorg. Daarnaast heb ik gesprekken gevoerd met mensen in mijn netwerk en uiteraard met de selectiecommissie van ViVa!. In het gesprek met de leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en de ondernemingsraad van ViVa! werd ik bevestigd in het idee dat de zaken op orde zijn.’

Hoe heeft u zich ingewerkt?

‘Rond de benoemingsdatum werd een themabijeenkomst georganiseerd in aanwezigheid van de gehele raad van toezicht, de raad van bestuur en het voltallige managementteam. Naast een informele kennismaking werden de uitdagingen van de organisatie met bijbehorende jaarplannen gepresenteerd, dit was een zeer prettige manier om ViVa! beter te leren kennen. Na de benoeming heb ik een onboarding-programma gevolgd met gevarieerde activiteiten, waaronder locatiebezoek en nadere kennismakingsgesprekken met de ondernemingsraad en het managementteam.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

‘De grote uitdagingen in de zorg (zorgpersoneel, vastgoed, verduurzamen, digitalisering) hangen allemaal met elkaar samen en zijn ook bij ViVa! aan de orde. Het komen tot stappen in deze opgaven vergt nauwe samenwerking in de governancedriehoek. Belangrijk hierbij is de support van de raad van toezicht bij het maken van lastige keuzes in de transities.’

Hoe divers samengesteld is de rvc/rvt? Welke meerwaarde heeft een divers samengestelde rvc/rvt voor het toezicht?

‘De raad van toezicht is divers in samenstelling, zowel qua man/vrouw-verhouding, leeftijd en achtergrond als in bestuurlijke- en toezichthoudende ervaring. Diversiteit verrijkt de dialoog en het beeld dat je met elkaar vormt. Als we namelijk met dezelfde mensen, op dezelfde manier en vanuit hetzelfde perspectief blijven nadenken over (zorg)ontwikkelingen zal er nauwelijks vooruitgang optreden in de opgaven die er zijn.’

Welke rol speelt de rvc/rvt bij de actuele toezichtthema’s digitalisering en duurzaamheid? Hoe zorgt de raad voor voldoende expertise op dit gebied?

‘De twee thema’s zijn opgenomen in het meerjarenplan van ViVa! en hebben de focus van eenieder. Bij de andere leden van de raad is expertise aanwezig op het gebied van deze twee thema’s. Ik ben daarbij recentelijk als medisch expert namens ActiZ betrokken bij het Integraal Zorgakkoord project transformatie naar digitale zorg.’

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

‘Mijn brede inbedding in de (ouderen)zorg als arts, medisch expert en projectleider, onder meer op het gebied van regionale capaciteitsplanning voor duurzame medische zorg, stelt mij in staat kennis en ervaring van de eigen organisatie uit te wisselen met ViVa!. Dit is een aanwinst voor beiden!’

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

‘Uiteraard wisselt dit in de tijd, afhankelijk van de situatie van de organisatie. Gemiddeld is het vier uur per week. Tevens heb ik als nieuwe toezichthouder het afgelopen jaar een leergang gevolgd voor toezichthouders in zorg & welzijn en ben ik actief binnen de NVTZ met het betrekken van de jongere generatie bij het toezicht houden.’

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

‘Het blijft voor een raad van toezicht (en ook de raad van bestuur) belangrijk om feeling te houden met wat er speelt op de werkvloer.’