Arboplicht organisatie geldt ook voor thuiswerkende werknemer en coronarisico's

Zorgplicht werkgever
Analyse

De werkgever moet medewerkers op kantoor zo goed mogelijk beschermen tegen besmettingsgevaar. De nieuwe Coronawet biedt de inspectie expliciet de mogelijkheid tot sanctioneren als een werkgever dat niet doet. De verplichting voor een veilige werkomgeving te zorgen, geldt ook voor thuiswerksituaties. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor een veilige, ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. Zelfs werkdruk valt daaronder. Een bespiegeling door Steven Sterk en Alexander Briejer, advocaten bij Van Doorne.

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbowet en Arbobesluit) moet een werkgever zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers waar het gaat om alle met de arbeid verbonden aspecten. De werkgever moet in dat kader een beleid voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dat houdt onder andere in dat de werkgever de arbeid zo organiseert dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. In verband met corona zijn er in dit verband extra aandachtspunten voor de werkgever. Hoe zit het bijvoorbeeld met risico’s bij thuiswerken en het risico op corona op de werkvloer?

Gevolgen thuiswerken 

Tijdens de coronacrisis werken steeds meer werknemers vanuit huis. Het feit dat de werkgever minder zicht op de arbeid heeft als werknemers thuiswerken, betekent echter niet dat hij geen verantwoordelijkheid heeft voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Ook als werknemers thuiswerken moet worden voldaan aan de Arbowet en het Arbobesluit. En ook in verband met thuiswerken moet de werkgever een beleid voeren dat is gericht op goede arbeidsomstandigheden. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor een veilige, ergonomisch ingerichte thuiswerkplek. Daarvoor moet hij ook eventuele voorzieningen ter beschikking te stellen, zoals een geschikte stoel, tafel en goede verlichting, mocht de werknemer dergelijke zaken niet bezitten. Bij de inrichting van de thuiswerkplek moet ook rekening worden gehouden met werknemers die gelet op hun gezondheid speciale, aangepaste, voorzieningen nodig hebben. Daarnaast moet een werkgever bij thuiswerk beleid voeren met betrekking tot de psychosociale arbeidsbelasting, zoals het beperken van werkdruk. Raadzaam kan zijn om een thuiswerkregeling op te stellen om deze zaken te regelen en dit goed vast te leggen. Doorgaans zal de ondernemingsraad een instemmingsrecht hebben op het instellen van een dergelijke thuiswerkregeling.

Veilig werken op kantoor tijdens corona 

De zorgplicht ten aanzien van veilig en gezond werken rust ook op de werkgever met betrekking tot de risico’s die werknemers binnen het bedrijf lopen in verband met het coronavirus. De werkgever dient de werknemers zo goed mogelijk te beschermen tegen besmettingsgevaar. Op basis van richtlijnen van de GGD, het RIVM en van overheidswege gestelde voorschriften moet de werkgever adequate (bedrijfsspecifieke) maatregelen treffen.

Coronawet

Naast de algemene verplichtingen van de werkgever op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving, gaat er een specifieke wettelijke bepaling in verband met corona gelden. Deze bepaling wordt geïntroduceerd door de onlangs in de Tweede en Eerste Kamer aangenomen Coronawet. Deze wet maakt het mogelijk dat de Inspectie SZW als handhaver harder optreedt. De Inspectie SZW heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking, zoals waarschuwingen, boetes en stilleggingen (bedrijfssluiting). Op grond van de Coronawet wordt de Arbowet uitgebreid, waardoor de Inspectie SZW specifiek de bevoegdheid krijgt het gehele werk, een onderdeel van het werk of bepaalde werkzaamheden binnen een bedrijf onmiddellijk stil te leggen als de werkgever in ernstige mate nalaat de (wettelijke) coronamaatregelen te treffen. Het gaat daarbij om de maatregelen die de kans op verspreiding van het coronavirus kunnen beperken. Voor een werkgever was het al van belang de nodige maatregelen te treffen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers tegen corona. De Coronawet onderstreept dat belang nog eens extra nu de Inspectie SZW op basis van die wet expliciet de bevoegdheid krijgt een nalatige werkgever te sanctioneren door middel van het stilleggen van bedrijfsactiviteiten. Een extra stimulans dus voor werkgevers alert te zijn.

Klik hier voor direct contact met Steven Sterk. Klik hier voor direct contact met Alexander Briejer.