Nieuwe EU-richtlijn duurzaamheidsrapportages een gamechanger

Sustainability
Analyse

Met een nieuwe richtlijn wil de EU duurzaamheidsverslaggeving op het niveau brengen dat vergelijkbaar is met financiële verslaglegging. Dit is een grote stap vooruit voor de verslaglegging over duurzaamheid. Het is belangrijk dat ondernemingen zich nu al voorbereiden om aan de nieuwe normen te voldoen. EY brengt de gevolgen in kaart.

De EU heeft een richtlijn voorgesteld voor rapportage over de duurzaamheid van ondernemingen, de CSRD. Deze moet ervoor zorgen dat bedrijven toereikende informatie openbaar maken over de risico's en duurzaamheidsvraagstukken waarmee zij worden geconfronteerd en over de gevolgen die deze hebben voor mens en milieu. Alle grote ondernemingen en alle ondernemingen met een beursnotering op gereglementeerde markten in de EU (met uitzondering van beursgenoteerde micro-ondernemingen) moeten voldoen aan de richtlijn die op 1 januari 2023 in werking treedt. Voor beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen geldt een respijtperiode van nog eens drie jaar om aan de richtlijn te voldoen. De verantwoordelijkheden van bestuurders, commissarissen en de wettelijke accountants met betrekking tot duurzaamheid wordt eveneens uitgebreid als gevolg van de CSRD. In het kort:

  • De EU-richtlijn voor rapportage over de duurzaamheid van ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) vervangt met ingang van 2023 de bestaande richtlijn voor niet-financiële rapportage (Non-Financial Reporting Directive - NFRD).
  • De CSRD gaat veel verder en verplicht alle grote en beursgenoteerde EU-ondernemingen tot duurzaamheidsverslaglegging volgens nieuwe standaarden.
  • Bedrijven moeten volgens de verplichte EU-verslaggevingsstandaarden rapporteren en daarbij hun duurzaamheidsinformatie van limited assurance laten voorzien.

De veranderende rol van auditcomités en auditors

Auditcomités en auditors zullen toezicht moeten houden op nieuwe rapportageprocessen en de doeltreffendheid van de systemen en controles moeten toetsen.

Wat is de rol van commissarissen?

Commissarissen zullen onder de nieuwe richtlijn meer verantwoordelijkheden krijgen. Naast het monitoren van het duurzaamheidsrapportageproces van het bedrijf en het indienen van aanbevelingen om de integriteit van de door het bedrijf verstrekte duurzaamheidsinformatie te waarborgen, moeten ze met betrekking tot duurzaamheidsinformatie:

  • toezicht houden op de doeltreffendheid van de interne systemen voor kwaliteitscontrole en risicobeheer van het bedrijf en van de interne auditfunctie;
  • bewaken van de borging van jaarlijkse en geconsolideerde duurzaamheidsverslaglegging;
  • de onafhankelijkheid van de betrokken externe accountant monitoren en beoordelen.

Wat is de rol van de accountants?

In aanvulling hierop moeten de personen binnen de onderneming die verantwoordelijk zijn voor het jaarverslag, bevestigen dat het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de normen voor duurzaamheidsverslaglegging. Op grond van de voorgestelde richtlijn zal de wettelijke accountant van het bedrijf, of een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van assurance, worden verplicht om beperkte zekerheid te bieden over de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie van een bedrijf. Alle dienstverleners inzake assurance inzake duurzaamheidsinformatie zullen onderworpen zijn aan hetzelfde hoge niveau van normen, kwalificaties, objectiviteit, onafhankelijkheid, ethiek, kwaliteitsborging en toezicht waaraan de wettelijke accountant van jaarrekeningen momenteel moeten voldoen. De EU-lidstaten moeten hun huidige kaders voor de uitoefening van publiek toezicht op wettelijke accountants en accountantskantoren uitbreiden tot de controle van duurzaamheidsverslagen.

Conclusie

De CSRD zal bijdragen bij aan een duurzaam economisch en financieel systeem in overeenstemming met de Europese Green Deal en de UN Sustainable Development Goals (SDG’s). Nu ESG een cruciaal concept wordt voor belanghebbenden en organisaties, zullen alle grote en beursgenoteerde ondernemingen in de EU ingrijpende aanpassingen moeten doorvoeren in de manier waarop zij over duurzaamheidsinformatie rapporteren, wat zal leiden tot belangrijk veranderingen die de bedrijfsprestaties en financiële rapportage zullen versterken. De eerste reeks standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging zal naar verwachting in oktober 2022 worden ontwikkeld.

Lees hier de hele rapportage.