De portefeuille van Jacqueline Lampe

Van controle naar vertrouwen
Commissarissen en bestuurders over hun (nieuwe) functie

Naam, hoofdfunctie en leeftijd:

Jacqueline Lampe (60), CEO RNW Media, digital communities for social change.

Nieuwe toezichtfunctie:

Jacqueline Lampe is toezichthouder bij Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), met profiel mens en organisatie.

Bestaande portefeuille Jacqueline Lampe toezicht- en bestuursfuncties:

Bestuurslid Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking.

Waarom heeft men u benaderd als/benoemd tot commissaris: welke toegevoegde waarde kunt u bieden?

'Sinds begin 2000 ben ik algemeen directeur/bestuurder, eerst in het bedrijfsleven, later in de maatschappelijke sector. In ruim 22 jaar heb ik ervaring opgedaan met organisatiegroei en -verandering. Sinds zes jaar leid ik een digitale transformatie van een internationale mediaorganisatie met een maatschappelijk doel. Mijn ervaring op het gebied van groei, verandering en digitalisering, en wat dat betekent voor strategie, mens en organisatie, is in deze tijd uitermate relevant gebleken voor toezichthouders.'

Waarom heeft u ja gezegd: wat trekt u aan in deze functie?

'Allereerst natuurlijk de maatschappelijke opdracht van de OBA: alle Amsterdammers inspireren om te blijven leren; kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk maken; reflectie, ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt stimuleren. In de veertig jaar die ik in Amsterdam heb gewoond, heb ik ervaren hoe belangrijk dat is voor de samenhang van de maatschappij en de ontwikkeling van het individu. Om deze maatschappelijke rol goed te kunnen blijven vervullen, heeft de OBA een ambitieuze Koers 2030 uitgezet. Dat gaat onder andere over maatschappelijke innovatie en digitalisering. Daar lever ik graag een bijdrage aan.'

Heeft u een due diligence uitgevoerd, alvorens de functie te aanvaarden en waaruit bestond deze?

'Als bezoeker van de OBA kende ik het dienstenpakket redelijk goed. Dat hielp bij het eerste oordeel. Daarnaast heb ik me tijdens het wervingsproces uitgebreid ingelezen (Beleidsnota, Jaarplan en begroting, Jaarverslag en Jaarrekening, website, een extern adviesrapport). Tot slot heb ik gesprekken gevoerd met mensen van de OBA en met een toezichthouder en een adviseur van een van de andere openbare bibliotheken. Ook heb ik een aantal artikelen gelezen over innovatie en openbare bibliotheken.'

Hoe heeft u zich ingewerkt?

'Het vele inlezen in het wervingsproces is natuurlijk een goede start geweest. Daarnaast heb ik, naast de gebruikelijke vergaderingen, sinds november 2021 een aantal individuele afspraken gehad met mijn collega-toezichthouders, met de directeur, een kennismaking met de Ondernemingsraad, en een bijeenkomst met het HR-team van de OBA. Dat heeft geholpen om de visiedocumenten, plannen en rapporten van de OBA op papier tot leven te brengen. Tot slot heb ik een aantal activiteiten van de OBA bezocht en heb ik een openbare bibliotheek in het buitenland bezocht.'

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de organisatie waarop u toezicht gaat houden en welke rol kan de rvc/rvt daarbij spelen?

'Een bestendige toekomst van de OBA met voldoende financiering om de maatschappelijke rol in te kunnen vullen, en daarbij de maatschappelijke impact eerst meetbaar maken en vervolgens laten groeien om aan de toenemende vraag te voldoen. Met de brede ervaring van de raad van toezicht brengen we onze kennis en netwerken binnen, houden we toezicht op strategie en uitvoering, op een lerende organisatie en pogen we de bestuurder scherp te houden.'

Hoe past de nieuwe toezichtfunctie in de rest van uw portefeuille of bij uw hoofdfunctie?

'Voor mijn hoofdfunctie is het interessant om aan de andere kant van de tafel te zitten, in een toezichthoudende functie, en het spel met de bestuurder te spelen. Zowel de OBA als RNW Media hebben een maatschappelijk doel, hebben overeenkomsten in doelgroep en functie, en zijn tegelijkertijd ook verschillend genoeg om een scheiding tussen werk en toezicht houden aan te kunnen brengen. De thema’s zijn vergelijkbaar: maatschappelijke impact meetbaar maken, financieel gezond en toekomstbestendig blijven, aanpassen van mens en organisatie aan de externe ontwikkelingen.'

Hoe ‘Irrgang-proof’ is uw portefeuille: hoe gaat u om met het maximum van vijf commissariaten bij grote rechtspersonen?

'Dat is goed te managen met één lidmaatschap van een raad van toezicht en één bestuursfunctie.'

Hoeveel tijd bent u in totaal kwijt aan uw toezichtportefeuille?

'In het totaal ben ik een tot twee dagdelen per maand kwijt aan besturen en toezicht houden.'

Wat moet u op het gebied van commissariaat of governance van het hart?

'Het moderne toezicht houden dat zich beweegt van controle naar vertrouwen is belangrijk in organisaties in verandering, zeker als het gaat om een digitale transformatie waarbij veel te experimenteren en te leren valt.'