Rol van de auditcommissie ten aanzien van ESG

1700 Nederlandse ondernemingen dienen duurzaamheidsinformatie op te nemen
Duurzaamheids-governance

Corporate Sustainability (CSRD) breidt de reikwijdte van de verantwoordelijkheden van de auditcommissie met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving en de onderliggende risicomanagement- en interne-controlesystemen aanzienlijk uit, concluderen governance-experts Auke de Bos en Martijn de Jong van EY. ‘Als commissaris en lid van de auditcommissie is het belangrijk om vast te stellen of de organisaties waar u toezicht houdt voldoende duurzaam bezig zijn en of zij klaar zijn en kunnen opschalen voor de nieuwe rapportageverplichtingen en bijbehorende assurance.’

Internationaal is het rapporteren over duurzaamheid in een stroomversnelling gekomen. De Europese Commissie kiest er met nieuwe vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving voor om de EU Green deal kracht bij te zetten en te realiseren. Eind april 2021 publiceerde de EU daartoe een voorstel inzake de rapportage over corporate sustainability (CSRD). Dit voorstel zal een grote verandering betekenen en is een belangrijke volgende stap in het meten en rapporteren van ESG informatie. De eisen van de Europese Unie (EU) inzake duurzaamheidsverslaggeving zullen worden uitgebreid tot alle grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen met aandelen genoteerd in de EU. Dit betekent dat in Nederland in plaats van 100, 1700 ondernemingen duurzaamheidsinformatie op dienen te nemen. Volgens het voorstel moeten ondernemingen (naast informatie over milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping) in het bestuursverslag gaan rapporteren over:

  • beschrijving van het business model en de strategie;
  • beschrijving van de duurzaamheidsbeleid en doelstellingen en de voortgang daarop;
  • belangrijkste risico’s.

Het gaat hierbij om toekomstige en retrospectieve, kwalitatieve en kwantitatieve informatie.

Geen standaarden

Het is belangrijk om te realiseren dat er nog geen standaarden zijn voor de rapportages en dat die op korte termijn worden ontwikkeld om ondernemingen in staat te stellen om in de verslaggeving over het boekjaar 2023 te rapporteren. Ook is het goed om te realiseren dat de Europese Commissie voorstelt dat de duurzaamheidsinformatie voorzien moet worden van controleverklaring door een accountant. Er wordt nu, in eerste instantie, gesproken over een beperkte mate van zekerheid (niveau beoordelingsverklaring), maar verwacht wordt dat er op termijn gegaan wordt naar dezelfde zekerheid als bij een controleverklaring. De CSRD breidt de reikwijdte van de verantwoordelijkheden van de auditcommissie met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving en de onderliggende risicomanagement- en interne-controlesystemen aanzienlijk uit. De wijzigingen in artikel 39 van de auditrichtlijn zijn duidelijk, de auditcommissie dient onder meer:

  1. het leidinggevende of toezichthoudende orgaan van de gecontroleerde entiteit te informeren over de uitkomst van de wettelijke controle en over de uitkomst van de assurance van de duurzaamheidsverslaggeving en toelichten hoe de wettelijke controle en de assurance van de duurzaamheidsverslaggeving hebben bijgedragen aan de integriteit van de financiële en duurzaamheidsverslaggeving en wat de rol van de auditcommissie in dat proces was;
  2. toezicht te houden op het proces van financiële en duurzaamheidsverslaglegging, met inbegrip van het digitale verslagleggingsproces en het proces dat de onderneming heeft uitgevoerd om de gerapporteerde informatie te identificeren en aanbevelingen of voorstellen in te dienen om de integriteit ervan te waarborgen;
  3. toezicht te houden op de doeltreffendheid van de interne kwaliteitscontrole- en risicobeheersystemen van de onderneming en, in voorkomend geval, haar interne audit functie, met betrekking tot de financiële en duurzaamheidsverslaggeving van de gecontroleerde entiteit, met inbegrip van haar digitale verslaggeving, zonder haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen;
  4. de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening en de waarborging van de jaarlijkse en geconsolideerde duurzaamheidsverslaggeving te monitoren, met name de prestaties ervan, rekening houdend met eventuele bevindingen en conclusies van de toezichthouder;
  5. het beoordelen en monitoren van de onafhankelijkheid van de externe accountant of auditkantoren, en met name van de gepastheid van het leveren van niet-controlediensten aan de gecontroleerde entiteit;
  6. verantwoordelijk te zijn voor de procedure voor de aanbeveling en selectie van de externe accountant.

Auditcommissie: borgen van kwaliteit

In het Europese voorstel krijgt de auditcommissie een specifieke verantwoordelijkheid, namelijk het borgen van de kwaliteit van de verslaggeving en de assurance daarbij. Als commissaris en lid van de auditcommissie is het belangrijk om vast te stellen of de organisaties waar u toezicht houdt voldoende duurzaam bezig zijn en of zij klaar zijn en kunnen opschalen voor de nieuwe rapportageverplichtingen en bijbehorende assurance. Ook is de relatie tussen de auditcommissie en de accountant van groot belang, ook ten aanzien van duurzaamheid kan de accountant de bondgenoot van de auditcommissie zijn.

Meer info en direct contact met Auke de Bos en Martijn de Jong van EY vindt u hier.